Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Cyfryngwr Amaethyddol

Oes gennych anghydfod yn eich busnes ffermio nad ydych yn gallu datrys?

Oes gennych anghydfod amaethyddol nad ydych yn gallu datrys?

Os yw’ch holl ymdrechion i drafod wedi bod yn fethiant, efallai eich bod yn meddwl mai’r Llys yw’r unig opsiwn sydd ar ôl. Fodd bynnag, mae ffordd arall ar gael.

Cyfryngu

Mae Cyfryngu yn un opsiwn i’w ystyried er mwyn datrys anghydfod yn lle achos Llys. Proses anffurfiol yw Cyfryngu ac mae’n ofynnol i bob parti o fewn yr anghydfod dreulio rhwng hanner diwrnod a diwrnod cyfan mewn lleoliad niwtral ond mewn ystafelloedd ar wahân, gyda’r Cyfryngwr yn helpu’r partïon sy’n gwrthdaro i ddod at ryw fath o drefniad. Mae Cyfryngu yn ffordd o ddatrys anghydfodau drwy ddefnyddio dulliau gwahanol a datrys problemau mewn modd creadigol na fyddai ar gael yn dilyn penderfyniad Llys.

Mae Agri Mediator yn wasanaeth Cyfryngu arbennig sy’n cael ei ddarparu gan Agri Advisor a gafodd ei ddatblygu yn dilyn y galw gan Gwsmeriaid a Chyrff Cyhoeddus sydd wedi ei wneud yn glir bod angen Cyfryngwyr sy’n deall materion amaethyddol a chefn gwlad.

Hyfforddwyd ein Cyfryngwr cymwysedig, Dr Nerys Llewelyn Jones, fel Cyfryngwr gan Grŵp ADR ac mae’n Gyfryngwr ADR Achrededig. Mae Nerys yn gyfreithwraig sy’n arbenigo mewn Amaethyddiaeth, Eiddo, Olyniaeth a materion Amgylcheddol a Chynllunio. Mae ganddi brofiad helaeth yn y meysydd hyn. 

Magwyd Nerys ar fferm ac mae’n wraig fferm felly mae’n deall cymhlethdodau bywyd cefn gwlad a busnesau ffermio ac mae’n medru cydymdeimlo gyda’r partïon sydd ynghlwm â’r anghydfod. Mae Nerys yn ymdrin â’r materion gyda synnwyr cyffredin ac mewn dull ymarferol, ac mae galw mawr am rywun sydd yn medru delio gydag anghydfodau mewn modd tebyg. Mae’n ymroi 100% i bob achos Cyfryngu mae’n ymgymryd ag ef fel Cyfryngwr.

Canllaw Cyfryngu Gam wrth Gam

1)    Edrych ar y materion sy’n ymwneud a’r anghydfod

2)    Canolbwyntio ar y datrysiad

3)    Cadw perthnasau ar gyfer y dyfodol

Nid oes angen edrych yn ôl ar y gorffennol yn ystod Cyfryngu, na edrych ar weithredoedd neu ymddygiad yn y gorffennol.

Nid yw’r Cyfryngwr yn gwneud yr un gwaith a Barnwr, ac nid yw’n medru rhoi cyngor na gwneud sylwadau am deilyngdod yr achos. Pwrpas y Cyfryngwr yw canolbwyntio ar ddatrysiad ac awgrymu dulliau amrywiol o ddatrys yr anghydfod fel yr awgrymir gan bob parti unigol.

Mae’n broses cyfrinachol ac ni ellir datgelu’r materion a drafodwyd wrth gyfryngu i drydydd parti ac nid oes hawl cyfeirio atynt petai’r achos yn mynd i’r Llys yn nes ymlaen. Mae’r Cyfryngu yn berthnasol fodd bynnag i’r costau ar ôl i Farnwr wneud penderfyniad.

Buddion Cyfryngu

1)    Datrysiad Masnachol i’r ddau barti mewn anghydfod.

2)    Osgoi risg a chost mynd i’r Llys

3)    Mae’r partïon yn gallu awgrymu datrysiadau eu hun.

4)    Mae dulliau o ddatrys yr anghydfod yn gallu cael eu cytuno rhwng y partïon sydd ddim yn bosib mewn Cwrt

 

NID YW CYFRYNGU YN ARWYDD O WENDID GAN Y NAILL BARTI OND YN HYTRACH YN ARWYDD O GRYFDER A PHRAGMATIAETH.
< Back

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).