Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Cyngor Cyfreithiol

Cwestiynau Allweddol

 

A oes angen Cyfreithiwr sydd â dealltwriaeth uniongyrchol o’r problemau sy’n wynebu’r diwydiant ffermio arnoch?

 

Mae’n bwysig wrth gael unrhyw gyngor cyfreithiol eich bod yn delio a chyfreithwyr sy’n deall y maes, ac er bod nifer o gwmnïau cyfreithiol yn rhoi cyngor cyfreithiol i ffermwyr, ychydig iawn ohonynt ar draws y DU sy’n cynnig gwasanaethau cynghori pwrpasol a ffocws pendant yn unswydd ar gyfer cwsmeriaid ffermio a chefn gwlad.

 

Mae’r materion a’r problemau sy’n wynebu pobl cefn gwlad yn unigryw ac mae’n rhaid cael agwedd a dealltwriaeth wahanol i ddelio a hwy. Mae’n rhaid i fusnesau ffermio sicrhau eu bod yn cydymffurfio a chymhlethdodau cyfraith amaethyddol ac efallai na fyddai cyfreithiwr practis cyffredinol yn gallu rhoi cyngor manwl ac arbenigol am yr hyn sydd yn ofynnol. Yma yn Agri Advisor rydym yn darparu cefnogaeth gyfreithiol arbenigol i ffermwyr ac i gwmnïoedd proffesiynol eraill. 

 

Mae gan holl staff Agri Advisor gefndir ffermio sy’n golygu ein bod yn medru sicrhau gwasanaeth personol, empathetig a deallgar. Rydym yn darparu atebion ac yn cynorthwyo ffermwyr yng Nghymru a Lloegr gyda nifer o wahanol fathau o broblemau cyfreithiol. Rydym yn cynghori ffermwyr ynglŷn ag anghydfodau eiddo pan fo’u hasedau eiddo dan fygythiad oherwydd cais am feddiant gwrthgefn neu fater yn codi ynghylch llinell derfyn. Rydym hefyd yn cynrychioli ac amddiffyn ffermwyr sy’n cael eu herlyn gan Awdurdodau Lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd neu Lywodraeth Cymru am dorri rheolau a rheoliadau y mae’n rhaid cydymffurfio a hwy at ddibenion lles a symud anifeiliaid, neu oherwydd achosion llygredd.

Rydym yn darparu cyngor cyfreithlon yn y meysydd isod:

 • Cyfraith Amaethyddol
 • Gwerthuso Cytundebau Opsiwn a Phrydlesu
 • Prydlesu Busnes
 • Anghydfodau Masnachol
 • Eiddo Masnachol
 • Ceisiadau am Iawndal
 • Cyfraith Amgylcheddol
 • Trwyddedi Pori
 • Tenantiaethau Busnes Ffermio
 • Prynu a Gwerthiant Fferm
 • Anghydfodau Tir
 • Cofrestru Tir
 • Cytundebau Partneriaeth
 • Cyfraith Cynllunio
 • Ymgyfreitha Eiddo
 • Trosglwyddo Eiddo
 • Egni Adnewyddadwy
 • Prynu a Gwerthu Preswyl
 • Cyfraith Tenantiaethau
 • Ewyllysiau, Profiant a Chynllunio Ystâd

Os oes gennych broblemau neu fater cyfreithiol na restrwyd ar ein gwefan, rhowch alwad i ni a gallwn drafod a oes modd i ni eich helpu ar 01558 650 381
< Back

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).