Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Ein Tîm

Partneriaid  

Nerys Llewelyn Jones

Partner a Arweinydd y Tîm Datrys Anghydfodau a Hyfforddi (Pumsaint)  

NerysSefydlodd Dr Nerys Llewelyn Jones Agri Advisor yn 2011 ar y fferm deuluol ym Mhumsaint, Sir Gâr. Mae Nerys, sy’n Bennaeth ar Agri Advisor, yn gyfreithwraig amaethyddol brofiadol sydd hefyd a gwybodaeth uniongyrchol am y diwydiant amaeth.

Wedi ennill PhD mewn Amaethyddiaeth Gynaliadwy a’i Weithrediad ar lefel Rhyngwladol, Ewropeaidd a Ranbarthol mae hi’n siarad yn gyson ar faterion CAP trwy’r DU ac Ewrop. Yn gymrodor o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol (CCA), gall Nerys ddarparu cyngor ar bob agwedd o gyfraith amaethyddol ac mae hi’n gallu cynnig cynllunio busnes fferm gyfannol.

Mae Nerys yn gyfryngwr achrededig a gyda’i chefndir amaethyddol mae hi’n ddewis amlwg ar gyfer anghydfodau yn ymwneud ag amaeth, eiddo gwledig a masnach. Mae gan Nerys, sy’n rhugl yn y Gymraeg, ddau fab ifanc ac mae hi’n rhedeg fferm defaid gyda’i gŵr.

 

Rhodri Jones 

Partner (Y Trallwng)

Rhodri JonesGwnaeth Rhodri, sydd wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Y Trallwng, ymuno â Agri Advisor yn 2013 a daeth e’n bartner yn 2016. Yn wreiddiol o Bontyberem, astudiodd Rhodri am ei radd yn y gyfraith a’i LPC ym Mhrifysgol Abertawe ac yna aeth i weithio i gwmnïoedd cyfreithiol yng Nghaerdydd. Yn ogystal â meddu ar wybodaeth ddwys ar faterion amaethyddol mae ganddo hefyd brofiad mewn delio ag anghydfodau ynglŷn â thir, eiddo ac anghydfodau masnachol, gan gynnwys contractau a phartneriaethau. Mae Rhodri’n byw ar fferm da bîff a defaid yn Sir Drefaldwyn gyda’i wraig Siwan.

Daeth Rhodri’n Gymrodor o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol yn 2016. Ar ôl cyfnod sabothol sydd wedi ehangu’i wybodaeth ffermio ymarferol ymhellach mae Rhodri, sy’n rhugl yn y Gymraeg, wedi dychwelyd i’w waith cyfreithiol yn ystod yr haf 2017.

 

Lydia James

Partner a Phennaeth y Tîm Cleient Preifat (Pumsaint)

Lydia JamesYmunodd Lydia ag Agri Advisor ym mis Medi 2013 a ddaeth hi’n Bartner yn 2016. Mae gan Lydia dros 25 mlynedd o brofiad mewn gwaith cleient preifat ar ôl gweithio mewn cwmnïoedd cyfreithiol ar draws Sir Gâr a Sir Benfro ac mae ganddi wybodaeth ac arbenigedd i rannu gydag eraill.

Yn brofiadol mewn bob mater sy’n ymwneud â chleientiaid preifat ac eiddo, mae hi’n Bennaeth ar y Tîm Cleient Preifat gydag Agri Advisor ar hyn o bryd. Mae Lydia yn arbennig o falch o’i chyflawniad o ennill cymhwyster fel Cymrodor o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol yn 2016.

Yn rhugl yn y Gymraeg, mae Lydia’n byw ger Llanbedr-Pont-Steffan gyda’i dau blentyn.

Enillwyr Ffioedd

 

Karen Anthony

Ymgynghorydd (Y Trallwng)

Karen Anthony

Ymunodd Karen ag Agri Advisor yn 2016. Cyn hynny roedd Karen yn gweithio yn y gwasanaeth sifil tra’n astudio am radd Meistr yn Efrog cyn gorffen ei hyfforddiant cyfreithiol drwy Brifysgol De Morgannwg. Wedi gadael y gwasanaeth sifil cafodd Karen ei haphwyntio’n Gyfarwyddwr Polisi i CLA Cymru lle treuliodd hi bedair mlynedd llewyrchus yn cynrychioli’r aelodaeth ar ystod eang o bynciau amaethyddol a gwledig. 

Daw Karen o deulu ffermio yng Ngorllewin Cymru ac mae hi’n rhugl yn y Gymraeg. Cwrddodd hi â’i darpar ŵr (ar y pryd) trwy Fudiad y Ffermwyr Ifainc. Ar ôl priodi buant yn byw ar fferm odro cyn i Karen a’i gŵr arallgyfeirio i fagu gwartheg sugno cynhenid pedigri a thyfu cnydau âr. Mae gwerthiant y fferm yn ddiweddarach wedi annog Karen a’i gŵr i adael ffermio o ddydd i ddydd.

 

 

Nicola Davies

Cyfreithiwr dan hyfforddiant (Y Trallwng) 

Nicola DaviesYm mis Tachwedd 2015 ymunodd Nicola ag Agri Advisor fel Cynorthwy-ydd Ymgyfreitha. Mae gan Nicola brofiad mewn helpu gydag anghydfodau hawliau tramwy, hawliadau Proprietary Estoppel a hawliadau contract.

Cyn ymuno ag Agri Advisor roedd Nicola’n gweithio fel Swyddog Trwyddedu Rhanbarthol I Heddlu Dyfed-Powys. Yn gweithio o fewn canllawiau’r Ddeddf Trwyddedu 2003, bu Nicola’n cynrychioli’r heddlu i sicrhau bod y pedwar amcan trwyddedu’n cael eu hyrwyddo o fewn adeiladau trwyddedig ym Mhowys. Cyn gweithio i’r heddlu bu Nicola’n gweithio i adran trwyddedu mewn llywodraeth leol a hefyd i swyddfa ranbarthol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.

Magwyd Nicola ar y fferm da bîff, defaid ac âr deuluol yn Swydd Amwythig ac mae hi’n dal i edrych ar ôl ei defaid Texel hi ar y fferm.

 

Awel Mai Hughes

Cyfreithwraig Cyswllt (Y Trallwng)

Awel MaiMae Awel Mai wedi bod yn gyfreithwraig gydag Agri Advisor ers 2016, gyda phrofiad mewn delio â chynllunio olyniaeth gan gynnwys Ewyllysai, Treth Elwau Cyfalaf a Threth Etifeddu. Mae hi hefyd yn cynghori ar baratoi a chofrestru pwerau atwrneiaeth barhaus, cofrestru pwerau atwrnai parhaus sydd eisoes yn bodoli a dyletswyddau atwrnai gan gynnwys cael gwared ar atwrneiod. Mae Awel hefyd yn hapus i helpu’i chleientiaid gyda chreu ymddiriedai oes, eu trethu a’u cofrestru.

Mae gan Awel brofiad helaeth mewn gweinyddu ystadau trethadwy a pharatoi ceisiadau ar gyfer Rhyddhad Eiddo Amaethyddol a Rhyddhad Eiddo Busnes ynghyd â cheisiadau Treth Etifeddu mewn ystadau cymhleth a gwerthfawr. Yn ychwanegol, mae ganddi wybodaeth arbenigol ym materion iechyd meddwl a’r Llys Gwarchod. Mae Awel yn rhugl yn y Gymraeg.

 

Dr Hazel Nash

Ymgynghorydd (Y Trallwng)

Hazel NashYmunodd Hazel ag Agri Advisor ym mis Ionawr 2015. Cyn hynny roedd hi’n gweithio yn Is-adran Cynllunio Llywodraeth Cymru lle bu hi’n cyfrannu at ddiwygio nifer o ddogfennau cynllunio gan gynnwys y Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Nodyn Cyngor Technegol 21: gwastraff. Fel cynllunydd proffesiynol mae Hazel hefyd wedi gweithio i lywodraeth leol fel Swyddog Cynllunio yn gyfrifol am ystod o geisiadau rheoli datblygu.

Mae gan Hazel ddoethuriaeth mewn cyfraith cynllunio ac amgylchedd o Brifysgol Aberystwyth. Hazel sy’n gyfrifol am reoli, cyflwyno ac ehangu’n darpariaeth o ddysgu a hyfforddi i gontractwyr gwahanol. Mae hi’n cadw i fyny a datblygiadau yn y gyfraith a pholisi adref ac ar lefel Ewropeaidd a Rhyngwladol. Mae Hazel yn ganolog i’r gwaith sy’n cael ei wneud yn Agri Advisor mewn perthynas â Brexit, a hi yw ein Hyrwyddwraig Amgylcheddol.

 

Elin Owen

Cyfreithwraig (Pumsaint)

Elin OwenAstudiodd Elin Y Gyfraith a Chymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn cwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol ym Mhrifysgol y Gyfraith, Caer ym mis Mehefin 2016 ac yna ymuno ag Agri Advisor ym mis Awst 2016 fel cyfreithwraig dan hyfforddiant. Yn ystod ei chyfnod hyfforddiant, cafodd Elin brofiadau mewn sawl maes cyfeithiol gan gynnwys Eiddo, Anghydfodau a Cleient Preifat. 

Yn ferch fferm o Lanrwst sy’n rhugl yn y Gymraeg, mae Elin dal i ychwanegu at ei phrofiad amaethyddol ar ôl symud i fferm ei phartner yn Hendy, Pontarddulais. Yn ei amser hamdden mae Elin yn helpu’i phartner ar y fferm odro a defaid ac mae’n aelod brwd o’r CFfI lleol.

 

 

Ally Rideout

Paragyfreithwraig (Pumsaint)

Ally RideoutWedi’i lleoli yn y swyddfa ym Mhumsaint, mae Ally’n rhan o dîm Agri Advisor ers 2013. Cyn hynny bu’n gweithio i Burdens, cyflenwr peirianneg sifil a chyfleustodau am 12 mlynedd yn rheoli stoc, TG a gweinyddiaeth.

Fel para gyfreithwraig gydag Agri Advisor mae Ally’n helpu’r partneriaid a’r cyfreithwyr a hi yw’r cyswllt cyntaf ar faterion TG a thechnoleg y cwmni. Mae hi’n gynorthwy-ydd da iawn ar faterion eiddo a chleientiaid preifat.

Yn wreiddiol o Landysul, Ceredigion mae Ally ‘nawr yn byw ger Llandeilo ac mae hi a’i gŵr Kelly newydd ddathlu’u priodas arian. Mae ganddynt ddau fab sy’n dotio ar bêl-droed ac mae Ally’n treulio’i amser rhydd yn tywys y bechgyn ‘nôl a ‘mlaen i sesiynau hyfforddi a gemau. Mae Ally’n rhugl yn y Gymraeg.

 

 

Manon Williams 

Cyfreithwraig Cyswllt (Pumsaint)

Manon TomosYmunodd Manon gydag Agri Advisor yn llawn-amser ym mis Mai 2013 ar ôl gweithio rhan-amser ers mis Tachwedd 2012. Astudiodd Manon Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth ond ers ymuno ag Agri Advisor mae hi wedi dychwelyd at ei hastudiaethau i ddilyn gyrfa yn y Gyfraith.

Cafodd Manon ei geni a’i magu ar fferm mynydd yng Nghilycwm, Sir Gâr ac mae hi nawr yn byw yng Nghapel Iwan lle mae hi ar gael i weithredu dros gleientiaid ledled de-orllewin Cymru.

Yn ystod ei chyfnod gydag Agri Advisor mae Manon wedi ennill profiad mewn amrywiaeth o feysydd cyfreithiol ac mae’n gyfreithwraig amaethyddol alluog gyda phrofiad penodol mewn Cynllunio Olyniaeth ac Ystâd, tenantiaethau Deddf Daliadau Amaethyddol a thenantiaethau Busnes Ffermio. Daeth Manon yn Gymrodor o’r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol yn 2017. Mae Manon yn rhugl yn y Gymraeg.

 

 

Tîm Cymorth Busnes 

 

Sharon Morgan

Cynorthwy-ydd Cyfreithiol (Pumsaint)

Sharon Morgan Mae Sharon yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth ond mae hi wedi byw ar y fferm deuluol ger Llandeilo gyda’i gŵr Richard ers dros 30 mlynedd. Mae ganddynt dri o blant sydd erbyn hyn wedi hedfan y nyth. Astudiodd Sharon Llyfrgellyddiaeth ac Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae hi wedi gweithio mewn swyddi’n ymwneud â gofal cwsmeriaid ers sawl blwyddyn.

Mae Sharon yn aelod o dîm Datrys Anghydfodau a Hyfforddiant Agri Advisor ac mae’i rôl yn cynnwys gwaith gweinyddol, gofal cwsmeriaid a darparu cefnogaeth i’r tîm cyfan. Mae Sharon yn gefnogwr brwd o’r Elyrch gyda thocyn tymor ers y 1980au ac yn gwylio pob gêm pan nad yw’n brysur ar y fferm deuluol. Yn rhugl yn y Gymraeg, mae Sharon yn goruchwylio polisi dwyieithog y cwmni.

 

Kelly Thomas

Ysgrifenyddes Cyfreithiol (Pumsaint)

Kelly ThomasMae Kelly’n rhan o dîm Agri Advisor ers mis Awst 2013. Fel ysgrifenyddes gyfreithiol mae hi’n gyfrifol am rediad esmwyth y swyddfa brysur ym Mhumsaint tra hefyd yn darparu cymorth dros weinyddiaeth yn swyddfeydd Y Trallwng a Chaerdydd.

Mae Kelly’n darparu cymorth gweinyddol i’n partneriaid, cyfreithwyr ac ymgynghorwyr prysur a tra iddi weithio i Agri Advisor mae hi wedi cwblhau Prentisiaeth Sylfaen NVQ Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddiaeth.

Yn wreiddiol o Dregaron ac yn briod a 3 plentyn ifanc, mae Kelly nawr yn byw yn Ffarmers. Mae Kelly’n rhugl yn y Gymraeg ac yn un o’r prif gysylltiadau cychwynnol i gleientiaid Agri Advisor.

 

Kelly-Anne Keen 

Ysgrifenyddes Cyfreithiol (Henffordd)

Kelly-Anne Keen Ymunodd Kelly-Anne ag Agri Advisor ym mis Medi 2018 ar ôl symud i Swydd Henffordd o Fryste. Cyn ymuno ag Agri Advisor roedd Kelly-Anne yn gweithio fel Ysgrifenyddes Gyfreithiol gyda chwmni mawr o gyfreithwyr ym Mryste. Buodd Kelly-Anne gyda’r cwmni hwn am dros 17½ o flynyddoedd, yn gweithio yn yr Adran Eiddo Masnachol ac yn yr Adran Ymgyfreitha Eiddo. Bydd Kelly-Anne yn gweithio yn ein swyddfa newydd yn Henffordd yn cynnig cymorth gweinyddol i’r tîm. Tu allan i’w gwaith mae Kelly-Anne yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu, gwneud lot fawr o bobi  a mynd am droion hir gyda’i chi.

 

 

Kay Lewis

Rheolwr AD & Datblygu (Pumsaint)

Kay LewisYmunodd Kay, sy’n ferch fferm, ag Agri Advisor ym Mehefin 2016. Cyn hynny buodd hi’n gweithio mewn AD i Dunbia, Llanybydder a Chymdeithas Tai Sir Benfro. Hefyd, wrth weithio i Tesco a Gwerthwyr Tai ac Arwerthwyr JJ Morris mae Kay wedi cael profiad o weithio mewn sefydliadau mawr a bach o fewn y sector breifat a chyhoeddus.

Mae Kay yn gyfrifol am holl faterion staffio gan gynnwys recriwtio a datblygu personél o fewn tîm Agri Advisor, gan sicrhau bod staff yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf er mwyn darparu lefel uchel o wasanaeth i’n cleientiaid yn gyson.

Mae prif dyletswyddau Kay yn cynnwys cysylltiadau â gweithwyr, cyfathrebu a strwythur y tîm, polisïau AD, sicrhau cydymffurfiad â’r gyfraith a rheoli perfformiad, a chynorthwyo gyda chynllunio olyniaeth er mwyn creu tîm cryf ar gyfer y dyfodol. Gyda thîm Agri Advisor yn ehangu mae Kay yn gyfrifol am gynnal systemau AD fel bod gweithwyr yn rhoi o’u gorau bob amser. Mae Kay yn rhugl yn y Gymraeg.

 

 

Lowri Jones

Derbynnydd (Pumsaint)

Kay LewisCychwynnodd Lowri yn ei swydd fel derbynnydd yn Llys y Llan, Pumsaint ym mis Chwefror 2017. Mae rôl Lowri’n cynnwys pob agwedd o waith gweinyddol a gofal cwsmeriaid.

Mae Lowri’n rhugl yn y Gymraeg a hi yw un o’r prif gysylltiadau i gleientiaid Agri Advisor.

 

 

 

 

Hannah Parry 

Ysgrifenyddes Cyfriethiol (Y Trallwng)

Hannah Parry Ymunodd Hannah â Agri Advisor ym mis Tachwedd 2018 ac mae hi’n gweithio yn ein swyddfa yn Y Trallwng. Mae Hannah yn darparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol i’r tîm yn Y Trallwng.

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd gyda gradd ag anrhydedd mewn cerddoriaeth yn 2017, penderfynodd Hannah ddychwelyd i'w chartref yng nghanolbarth Cymru i ddilyn gyrfa yn y gyfraith.

Ar hyn o bryd mae Hannah yn astudio am ddiploma Graddedig yn y Gyfraith ym Mhrifysgol y Gyfraith yn Birmingham ac mae hi’n edrych ‘mlaen at ennill profiad gwerthfawr wrth weithio i Agri Advisor.

Yn ei hamser hamdden mae Hannah’n mwynhau chwarae rygbi ac mae hi’n aelod brwd o’i Chlwb Ffermwyr Ifanc lleol. Mae Hannah’n rhugl yn y Gymraeg.

 

 
< Back

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).