Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth


gan Manon Williams. Mae ffermwyr yn aml yn cael eu hannog i arallgyfeirio er mwyn gwneud y mwyaf o’u busnesau a’u hadnoddau ac mae hyn yn fwyfwy gwir yn sgil Brexit; fodd bynnag, wrth feddwl am yr hir dymor, faint o ffermwyr sydd wedi ystyried pa effaith y gallai’r fath arallgyfeirio gael ar eu hystadau ar ôl marwolaeth ac ar argaeledd Treth Etifeddiaeth?

Un o’r prosiectau arallgyfeirio mwyaf cyffredin i ffermwyr yw bythynnod gwyliau oherwydd argaeledd adeiladau allanol gyda photensial datblygu ar y fferm. Mae bythynnodgwyliau wedi bod yn destun anghydfod parhaus rhwng Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) a’r trethdalwr yn nhermau p’un ai ddylai Rhyddhad Eiddo Busnes (BPR) fod ar gael i helpu lleihau Treth Etifeddiaeth. Fel rheol, ym marn y refeniw, mae asedau sy’n cynhyrchu incwm rhent yn cael eu dynodi fel asedau buddsoddi’n hytrach nag asedau busnes, ac yn gyffredinol, y sefyllfa hanesyddol fu na fyddai bythynnod gwyliau’n gymwys ar gyfer Rhyddhad Eiddo Busnes (BPR). Dangoswyd hyn yn achos Ross v HMRC [2017]lle'r oedd wyth bwthyn gwyliau yng Nghernyw yn cael eu gosod fel llety hunan-ddarpar. Roedd y perchennog wedi bod yn berchen ar westy cyfagos cyn hynny, ac felly roedd gwestai a oedd yn sefyll yn y bythynnod hunan-ddarpar yn gallu manteisio ar rhai o wasanaethau’r gwesty megis cael brecwast yno. Roedd y gwestai yn y bythynnod hunan-ddarpar hefyd yn cael cynnig newid o’r dillad gwely a glanhad o’r bwthyn yn ystod yr wythnos, a dadleuwyd bod darpariaeth o’r gwasanaethau hyn yn golygu bod y bythynnod yn llawer mwy nag asedau buddsoddi – roeddent yn cael eu rheoli fel busnes ac felly y dylent fod yn gymwys am ryddhad. Fodd bynnag, nid oedd y Tribiwnlys yn cytuno a’r ddadl hwn a gwrthodwyd argaeledd BPR. 

Busnes arallgyfeirio arall sy’n digwydd ar ffermydd yn aml yw stablau. Eto, ceir y farn hanesyddol na ddylai BPR gael ei hawlio oherwydd bod perchennog y tir dim ond yn rhoi’r hawl i berchennog y ceffyl feddiannu parsel arbennig o dir.

Yn fwy diweddar fodd bynnag mae dau achos wedi ystyried y sefyllfa mewn perthynas â bythynnod gwyliau a stablau ac argaeledd BPR. Yn achos Vigne v HMRC [2017] ystyriwyd stablau a BPR, a phenderfynwyd o blaid y trethdalwr, a chadarnhawyd y farn lle mae gwasanaethau gwerthfawr yn cael eu darparu, dylid ystyried y rhain fel ased busnes yn hytrach na’r busnes o ‘ddal buddsoddai’. Roedd y gwasanaethau a ddarperir gan yr ymadawedig yn yr achos penodol hwn yn cynnwys darparu archwiliadau iechyd ar gyfer y ceffylau, gwair a chynhyrchion mwydo.

Ystyriwyd, yn yr achos diweddar iawn Graham v HMRC [2018], a ddylai BPR fod ar gael i fythynnoed gwyliau lle'r oedd nifer sylweddol o wasanaethau ychwanegol yn cael eu darparu, megis darparu barbeciw a the hufen i westeion, casglu bwydydd a chynnyrch ffres ar ran gwesteion, darparu pecynnau croeso a chyflenwadau sylfaenol ar gyfer pob gwestai, cynnig gwasanaeth tacsi mewn argyfwng yn ogystal â darparu cyfleusterau hamdden megis pwll nofio ac ystafell gemau. Nododd y Tribiwnlys bod rhai o’r gwasanaethau hyn yn weithgareddau buddsoddi, ond hefyd roedd gweithgareddau sylweddol nad oeddent yn weithgareddau buddsoddi, h.y. yn weithgareddau a oeddent yn gynrychioliadol o fusnes. Felly caniatawyd BPR.

Mae’n bwysig nodi bod HMRC yn apelio yn erbyn y penderfyniad yn achos Vignear hyn o bryd a disgwylir y byddant hefyd yn apelio yn erbyn y penderfyniad yn achos Graham, ac felly gallai'r canlyniad newid yn y dyfodol. Bydd y llysoedd yn ystyried pob achos ar eu ffeithiau’u hun ac mae ffermwyr sydd wedi arallgyfeirio yn cael eu hannog i ofyn am gyngor mewn perthynas â'u sefyllfa eu hunain os ydynt yn pryderu. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o’n tîm Cleient Preifat ar 01558 650381 os gwelwch yn dda.

< Back to News/ Events

Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).