HYSBYSIAD I HOLL LANDLORDIAID CYMRU – GWEITHREDWCH ’NAWR

  • Posted

Daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (‘y Ddeddf’) i rym ar 15 Gorffennaf 2022, ac mae’n cyflwyno newid radical i Denantiaethau a Chytundebau Trwydded preswyl presennol a newydd sy’n cwmpasu eiddo yng Nghymru.

O dan ddarpariaethau’r Ddeddf, bydd Tenantiaethau a Chytundebau Trwydded preswyl yn cael eu disodli gan ‘Gontractau Meddiannaeth’ a chyfeirir at denantiaid fel ‘deiliaid contract’ yn hytrach na thenantiaid. Er y bydd yr holl Denantiaethau a Chytundebau Trwydded preswyl yn trosi’n awtomatig i fod yn Gontractau Meddiannaeth ar 15 Gorffennaf 2022, bydd yn ofynnol i landlordiaid roi datganiad ysgrifenedig i ddeiliaid contract meddiannaeth (tenantiaid) yn cadarnhau manylion y Contract Meddiannaeth a fydd yn disodli eu Tenantiaeth/Cytundeb Trwydded presennol; rhaid i’r datganiad ysgrifenedig gynnwys yr holl feini prawf newydd fel y’u nodir yn y Ddeddf a rhaid ei gyhoeddi cyn pen chwe mis i 15 Gorffennaf 2022 (h.y. erbyn 15 Ionawr 2023). Gall peidio â chadw at yr amserlen hon arwain at ddirwy ariannol i’r landlord.

Yn achos Tenantiaethau a Chytundebau Trwydded newydd a roddir ar neu ar ôl 15 Gorffennaf 2023, rhaid i landlord roi’r Datganiad ysgrifenedig a grybwyllir uchod i ddeiliad y contract (y tenant) cyn pen pythefnos wedi iddo feddiannu’r eiddo.

PWYSIG: Bydd yr uchod yn effeithio ar bob landlord presennol a newydd. Os ydych yn landlord, mae’n rhaid i chi weithredu a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r prosesau uchod. Er mwyn hwyluso’r newidiadau i chi, byddwn yn cynnig pecynnau pris sefydlog i helpu landlordiaid i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gyfraith newydd.

Troi allan ‘Heb Fai’

Newid nodedig a gyflwynir gan y Ddeddf fydd y cyfnod Hysbysu sy’n berthnasol i hysbysiadau ‘dim bai’/droi allan ‘heb fai’. Os yw eich eiddo’n cael ei rentu o dan Denantiaeth Fyrddaliadol Sicr, gall landlord, o dan y gyfraith bresennol, gyflwyno Hysbysiad Ymadael ‘dim bai’ ac iddo gyfnod rhybudd sydd o leiaf yn ddeufis. O 15 Gorffennaf 2022, bydd y cyfnod hysbysu yn cynyddu o ddeufis i chwe mis. Yn ogystal â’r cyfnod hysbysu hirach, ni fydd landlord yn gallu cyflwyno hysbysiad o’r fath i ddeiliad contract (tenant) nes bod o leiaf chwe mis wedi mynd heibio ers dechrau’r Contract Meddiannaeth. Felly, bydd gan ddeiliad contract (tenant), wedi iddo gael Contract Meddiannaeth, yr hawl i aros yn yr eiddo am o leiaf 12 mis (cyn belled nad yw’n torri telerau’r Contract Meddiannaeth).

Pan fo deiliad contract wedi torri amodau’r Contract Meddiannaeth (e.e. peidio â thalu rhent), bydd y landlord, ar sail y toriad hwnnw, yn gallu cyflwyno hysbysiad cymryd meddiant ac iddo gyfnod hysbysu o fis.

Rhaid i unrhyw landlord sy’n ystyried terfynu cytundeb Tenantiaeth presennol weithredu ’nawr os yw’n dymuno gwneud hyn cyn i’r gyfraith newydd ddod i rym. Cyn iddynt gyflwyno hysbysiad ymadael, rhaid i landlordiaid gofio bod yna ofynion sylweddol yn bodoli o hyd, a bod yn rhaid iddynt gydymffurfio â nhw ’nawr. Ni ddylent adael pethau tan y funud olaf!

Gofynion Ffitrwydd i fod yn Gartref

Bydd y Ddeddf newydd yn gosod rhwymedigaethau pellach ar landlordiaid i sicrhau bod eiddo yn “ffit i fod yn gartref” cyn ymrwymo i Gontract Meddiannaeth. Ni fydd deiliad contract yn atebol i dalu unrhyw rent tra bernir nad yw’r eiddo’n ffit i fod yn gartref, ac ni fydd y landlord yn gallu rhoi hysbysiad ymadael na gweithredu cymal terfynu os nad yw’n cydymffurfio â gofynion y Ddeddf.

Mae’r Ddeddf hefyd yn cyflwyno gofynion newydd mewn perthynas â larymau mwg, larymau carbon monocsid, a diogelwch trydanol, nad oeddent yn ofynnol yn flaenorol.

Gofynion Rhentu Doeth Cymru

Ni fydd yna unrhyw newidiadau i ofyniad cofrestru a thrwyddedu Rhentu Doeth Cymru, sy’n parhau i fod yn berthnasol.

Pris Sefydlog

Byddwn yn cynnig pecynnau pris sefydlog i gynorthwyo landlordiaid gyda’r newidiadau sydd i ddod. Os ydych yn chwilio am arweiniad pellach, cysylltwch â Demi Davies ar 01558 558983 neu ffoniwch eich cyswllt arferol yn Agri Advisor.