Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


COVID-19 Neges wrth Agri Advisor....

COVID-19 Neges wrth Agri Advisor....Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni (Minimum Energy Efficiency Standards) i Landlordiaid

Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni (Minimum Energy Efficiency Standards) i Landlordiaid

Neges i atgoffa Landlordiaid adeiladau rent domestig preifat yng Nghymru a Lloegr bod rhaid cydlynu gyda’r goblygiadau newydd ynglŷn â rheoliadau Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni (Minimum Energy Efficiency Standards) neu’r MEES cyn 1af o Ebrill 2020. Nodir bydd y rheoliadau hyn yn effeithio ar adeiladau masnachol o’r 1af Ebrill 2023.A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

A oes Angen Help Arnoch i Gwblhau Eich Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i gyflwyno datganiad o ddiddordeb llwyddiannus (DOD) ar gyfer y grant cynhyrchu cynaliadwy yng nghylchoedd 4 neu 5, byddwch wedi cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn i'w ystyried ar gyfer contract.Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Eisiau Gwneud Cais am Grant Cynhyrchu Cynaliadwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am grant cynhyrchu cynaliadwy, mae'r ffenest nesaf ar agor tan Hydref 11eg 2019.Agri Advisor yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Agri Advisor yn mynychu Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru

Mae Arloesi ac Arallgyfeirio yn ddigwyddiad a gynhelir am ddim, a bydd yn darparu cefnogaeth cyngor ac arweiniad er mwyn gwella eich busnesau a’ch galluogi i edrych ar syniadau newydd i wella proffidioldeb a chynaliadwyedd.Cyngor Sir Ceredigion yn Chwilio am Safleoedd Datblygu Posibl i’w Cynnwys yn y Cynllun Lleol Nesaf

Cyngor Sir Ceredigion yn Chwilio am Safleoedd Datblygu Posibl i’w Cynnwys yn y Cynllun Lleol Nesaf

Os ydych yn berchen ar dir yng Ngheredigion y credwch y gallai fod yn addas i'w ddatblygu, mae'n hanfodol eich bod yn gweithredu nawr, i gyflwyno’r safle i’r Cyngor i’w hystyried yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDL2).Cynllun Ffermio Cynaliadwy Newydd i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd

Cynllun Ffermio Cynaliadwy Newydd i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd

Bydd cymorth i ffermio yng Nghymru yn cynnig dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant a'r amgylchedd, meddai Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig heddiw wrth i gynlluniau ar gyfer cynllun ffermio wedi Brexit gael eu datgelu.Adnewyddu Cytundebau Glastir Uwch

Adnewyddu Cytundebau Glastir Uwch

Mae deiliaid cytundebau Glastir lle'r oedd y cytundeb yn dod i ben ar Ragfyr 31ain 2018 wedi cael cynnig estyniad o flwyddyn arall ond efallai bydd termau’r cytundeb wedi newid.Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth

Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth

gan Manon Williams. Mae ffermwyr yn aml yn cael eu hannog i arallgyfeirio er mwyn gwneud y mwyaf o’u busnesau a’u hadnoddau ac mae hyn yn fwyfwy gwir yn sgil Brexit; fodd bynnag, wrth feddwl am yr hir dymor, faint o ffermwyr sydd wedi ystyried pa effaith y gallai’r fath arallgyfeirio gael ar eu hystadau ar ôl marwolaeth ac ar argaeledd Treth Etifeddiaeth?Yr ymgynghoriad yng Nghymru ar y dyfodol ar ôl Brexit

Yr ymgynghoriad yng Nghymru ar y dyfodol ar ôl Brexit

Ychydig cyn y seibiant gwleidyddol traddodiadol, lansiwyd dogfen ymgynghori bwysig gan Lywodraeth Cymru yn cyfeirio at ddyfodol amaethyddiaeth a defnydd tir yng Nghymru.  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last

  • Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).