Ffôn: 01558 650 381 E-bost: advisor@agriadvisor.co.uk

Newyddion

Bydd Cyfreithwyr Agri Advisor yn mynychu nifer o ddigwyddiadau amaethydool yn ystod y flwyddyn. Dewiswch ddyddiad o’r rhestr ar yr ochr dde am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau yr ydym yn mynychu neu’n trefnu yn ogystal â gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.


Adnewyddu Cytundebau Glastir Uwch

Adnewyddu Cytundebau Glastir Uwch

Mae deiliaid cytundebau Glastir lle'r oedd y cytundeb yn dod i ben ar Ragfyr 31ain 2018 wedi cael cynnig estyniad o flwyddyn arall ond efallai bydd termau’r cytundeb wedi newid.Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth

Arallgyfeirio a Threth Etifeddiaeth

gan Manon Williams. Mae ffermwyr yn aml yn cael eu hannog i arallgyfeirio er mwyn gwneud y mwyaf o’u busnesau a’u hadnoddau ac mae hyn yn fwyfwy gwir yn sgil Brexit; fodd bynnag, wrth feddwl am yr hir dymor, faint o ffermwyr sydd wedi ystyried pa effaith y gallai’r fath arallgyfeirio gael ar eu hystadau ar ôl marwolaeth ac ar argaeledd Treth Etifeddiaeth?Yr ymgynghoriad yng Nghymru ar y dyfodol ar ôl Brexit

Yr ymgynghoriad yng Nghymru ar y dyfodol ar ôl Brexit

Ychydig cyn y seibiant gwleidyddol traddodiadol, lansiwyd dogfen ymgynghori bwysig gan Lywodraeth Cymru yn cyfeirio at ddyfodol amaethyddiaeth a defnydd tir yng Nghymru.Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract

Cyfle am Gynllun Ffermio Cyfran / Contract yn Fferm Glanmynys, Llanymddyfri, Sir Gâr, SA20 0EUAmser Dathlu i Karen

Amser Dathlu i Karen

Ar Awst 1af gwnaethom longyfarch un o’n Hymgynghorwyr, Karen Anthony, wrth iddi gymhwyso fel Cyfreithwraig.Archwilio manteision Partneriaethau

Archwilio manteision Partneriaethau

Mae partneriaethau yn gyffredin o fewn y diwydiant amaeth oherwydd eu bod yn gymharol rwydd i ffurfio heb lawer o gost. Nid ydynt chwaith yn cael eu rheoli gan gymaint o fiwrocratiaeth gan nad ydynt yn cwympo o dan yr un lefel o reoliad a strwythurau busnes eraill, megis cwmni cyfyngedig preifat.Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Datgelu'r cynigion newydd i gefnogi ffermwyr Cymru

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).Y diweddaraf ar Amaeth a Datganoli

Y diweddaraf ar Amaeth a Datganoli

Mae amaethyddiaeth a’r meysydd cysylltiedig megis yr amgylchedd a chynllunio yn faterion datganoledig. Mae pob un o’r rhanbarthau datganoledig o fewn y DU wedi gweithredu a rheoli cyfraith a pholisi’r UE yn y meysydd hyn mewn ffordd wahanol, sydd yn addas i anghenion a gofynion ei rhanbarth.Terfyn Cynilion i Bobl sy’n byw mewn Cartrefi Gofal Preswyl yn cynyddu i £40,000 yng Nghymru

Terfyn Cynilion i Bobl sy’n byw mewn Cartrefi Gofal Preswyl  yn cynyddu i £40,000 yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd trigolion Cymru sydd mewn cartrefi gofal preswyl yn elwa o’r cynnydd yn nherfyn cynilion o’r 9fed o Ebrill eleni ymlaen. Mae’r terfyn cyfalaf wedi codi o £30,000 i £40,000 sydd yn golygu y byddant yn gallu cadw £10,000 ychwanegol o’u cynilion.Treth Gweithrediad Tir – yn amnewid Treth Doll Stampiau Tir (‘Stamp Duty Land Tax’) yng Nghymru

Treth Gweithrediad Tir – yn amnewid Treth Doll Stampiau Tir (‘Stamp Duty Land Tax’) yng Nghymru

Ers y 1af Ebrill 2018, mae Treth Gweithrediad Tir (‘Land Transaction Tax’) wedi amnewid Treth Doll Stampiau Tir yng Nghymru. Mewn gwirionedd, mae’r rheolau a’r rheoliadau yn debyg iawn i’r rhai oedd yn gymwys cyn y 1af Ebrill 2018, sef fod Treth Gweithrediad Tir yn daladwy pan rydych yn prynu neu brydlesu eiddo/tir dros bris penodol. Y prif reswm y tu ôl i ddatganoli Treth Gweithrediad Tir i Gymru oedd er mwyn symleiddio’r broses, gwella ei effeithlonrwydd ac er mwyn ffocysu ar anghenion a blaenoriaethau Cymru.  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last

  • Agri Advisor yw enw masnachu Agri Advisor Legal LLP (Rhif Partneriaeth OC404300) sy’n cael ei awdurdodi a rheoli gan yr Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr (Rhif 633140). Mae’r cwmni wedi ei gofrestru am TAW (Rhif 111 7909 29).