Rydym yn recriwtio!

  • Posted

Teitl Swydd: Glanhawr yn Agri Advisor

Oriau: 1 awr yr wythnos neu 2 awr y pythefnos

Lleoliad: Llys y Llan, Pumsaint, Llanwrda SA19 8AX

Crynodeb o’r swydd:

Sicrhau bod yr holl swyddogaethau a thasgau sy’n gysylltiedig â glanhau swyddfa Agri Advisor yn cael eu cyflawni’n effeithlon yn unol â’r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt, fel y gall ein holl staff a chleientiaid fwynhau amgylchedd glân a diogel.

Dyletswyddau Glanhau Cyffredinol:

  • Sicrhau safon uchel o lendid sy’n cwmpasu holl rannau gofynnol y swyddfa ar y sail y cytunwyd arnynt.
  • Cynnal diogelwch y swyddfa bob amser, gan sicrhau bod y protocolau cywir yn cael eu dilyn wrth gau’r safle i lawr.

Cyfrinachedd:

  • Wrth gyflawni’r dyletswyddau a amlinellir yn y Disgrifiad Swydd hwn, efallai y bydd gan ddeiliad y swydd fynediad at wybodaeth gyfrinachol sy’n ymwneud â chleientiaid a’u teuluoedd a’u busnesau. Efallai y bydd ganddynt hefyd fynediad at wybodaeth sy’n ymwneud â’r sefydliad busnes. Mae’r holl wybodaeth o’r fath o unrhyw ffynhonnell i’w hystyried yn gwbl gyfrinachol.

Iechyd a Diogelwch:

Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i hyrwyddo a chynnal iechyd, diogelwch eu hunain ac eraill, gan ddefnyddio gweithdrefnau rheoli heintiau priodol, cynnal ardaloedd gwaith mewn ffordd daclus a diogel ac yn rhydd rhag peryglon ac adrodd am risgiau posibl a nodwyd.

Math o swydd: Hunangyflogaeth

Oriau rhan-amser: 1 awr yr wythnos neu 2 awr y pythefnos

Cyflog: £15 yr awr

Dyddiad cau ceisiadau: 21ain o Fawrth 2024