Profiant / Gweinyddu Ystadau

Profiant / Gweinyddu Ystadau – Canllaw Fioed i lawrlwytho

Canllaw ffioedd profiant / Gweinyddu Ystadau

Gall ein tîm arbenigol yn Agri Advisor ymdrin â phob agwedd ar y broses o weinyddu ystadau, o’r camau cychwynnol o hysbysu’r awdurdodau a’r sefydliadau perthnasol, i gael Grant Profiant neu Grant Llythyrau Gweinyddu, i ddelio wedi hynny ag anheddiad a dosbarthiad yr ystâd a throsglwyddiadau eiddo.

Gan nad oes angen Grant bob amser, gallwn helpu gyda’r elfennau ymarferol o ddelio ag asedau ar y cyd a chynorthwyo’r goroeswr i hysbysu trydydd parti perthnasol o’r farwolaeth. Gallwn hefyd helpu gyda’r weithdrefn lle bu farw’r ymadawedig yn ddi-ewyllys, h.y. heb ewyllys.

Er bod y manylion hyn yn ymwneud ag ystâd ddiwrthwynebiad, gallwn gynorthwyo a chynghori mewn perthynas â hawliadau posibl yn erbyn ystadau. Gall ein Tîm Datrys Anghydfodau eich cynghori ymhellach am faterion o’r fath. Yn ogystal â chael y Grant, rydym yn delio â chwblhau a chyflwyno ffurflenni Treth Etifeddiant.

Er mai amaethyddiaeth yw ein hardal arbenigol, mae ein tîm hefyd yn brofiadol iawn mewn ystadau nad ydynt yn amaethyddol, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud ag eiddo masnachol a phreswyl.

Mae ein gwasanaeth proffesiynol a phersonol yn sicrhau yr ymdrinnir â’r broses weinyddu’n gywir ac mewn modd amserol er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau cyn gynted â phosibl. Gallwn gynnig y gwasanaeth naill ai yn Gymraeg neu Saesneg hefyd i gyd-fynd â’ch dewis.

Bydd ein gwasanaethau a’n costau yn amrywio yn dibynnu ar y math o gyfarwyddyd a dderbyniwyd, a’r ystâd dan sylw, fel y manylir yn fras isod:

Amcangyfrif o’r costau sy’n gysylltiedig

Yma yn Agri Advisor, rydyn ni’n codi tâl am yr amser rydyn ni’n ei dreulio ar ffeil. Er y caniateir i gyfreithwyr godi codiad yn seiliedig ar werth yr ystâd, nid ydym yn gwneud hynny ac mae ein taliadau yn seiliedig ar yr amser a dreulir wrth ddelio â’r mater.

Mae’r wybodaeth isod yn seiliedig ar gyfarwyddiadau i ddelio â gweinyddiaeth lawn o’r ystâd:

(A) os yw’r ystâd gros at ddibenion Treth Etifeddiaeth yn cael ei brisio ar lai na £1,000,000

Bydd yr union gost yn dibynnu ar nifer o ffactorau i gynnwys natur yr asedau sy’n eiddo i’r ymadawedig, nifer y buddiolwyr a hefyd a adawodd yr ymadawedig ewyllys dilys ai peidio. Mae’n debygol bydda’r costau at yr ochr is o’r amcangyfrif isod lle mae angen llai o waith nag a ragwelir i weinyddu’r ystâd.

Mae’r amcangyfrif yn tybio bod y canlynol yn berthnasol:

 • Mae ewyllys dilys,
 • Dim ond un eiddo sydd,
 • Nid oes unrhyw asedau tramor neu elfennau tramor,
 • Nid oes mwy na 5 o fuddiolwyr,
 • Nid oes mwy na 5 buddsoddiad,
 • Mae’r ystâd yn ddiwrthwynebiad h.y. nid oes anghydfod,
 • Nid oes Treth Etifeddiaeth i’w thalu,
 • Nid yw’r ystâd nac unrhyw un o’r buddiolwyr yn fethdalwr,
 • Nid oes Gweithred o Amrywiad.

 

COSTAU CYFRADD YR AWR: Fel y soniwyd uchod, mae ein costau’n amrywio yn dibynnu ar yr amser rydym yn ei dreulio ar y mater. Mae ein costau hefyd yn amrywio yn dibynnu ar y person sy’n gwneud gwaith ar y ffeil ac felly rydym wedi darparu ystod sy’n ymgorffori’r newidynnau posibl.

Rydym yn amcangyfrif y byddai cwblhau gweinyddu ystâd fel y manylir uchod yn cymryd rhwng 18 a 30 awr o waith ar gyfartaledd ar gyfradd yr awr o rhwng £189 – £275 a THAW (£226.80 – £330 gan gynnwys TAW).

Cyfanswm y costau a amcangyfrifir yn:

 • Rhwng £3,402 a THAW (£4,082.40 gan gynnwys TAW) a £4,950 ynghyd â THAW (£5,940 gan gynnwys TAW) am 18 awr o waith yn dibynnu ar y person sy’n delio â’r mater.
 • Rhwng £5,670 a THAW (£6,804 gan gynnwys TAW) ac £8,250 a THAW am 30 awr o waith yn dibynnu ar y person sy’n delio â’r mater.

Yn ogystal, mae’n debygol y bydd costau’n cael eu talu fel a ganlyn:

 • Ffi ymgeisio am brofiant – £273.00 ar hyn o bryd ynghyd â £1.50 am bob copi wedi’i selio o’r Profiant;
 • Chwiliad Methdaliad – £2 y buddiolwr;
 • Hysbyseb Cyhoeddus – tua £200 am gyhoeddi hysbysiad o’r farwolaeth yn The London Gazette a phapur newydd lleol i’r ymadawedig.

 

(B) os yw’r ystâd gros at ddibenion Treth Etifeddiaeth yn werth mwy na £1,000,000

Mae angen gwaith ychwanegol os yw’r ystâd yn dod o fewn y braced hwn i gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ffurflen hir o Ffurflen Dreth Etifeddiant (IHT400) a allai gynnwys gwneud cais am ryddhad ac eithriadau fel Rhyddhad Eiddo Amaethyddol, Rhyddhad Eiddo Busnes, Band Cyfradd Nil, Band Cyfradd Nil Preswyl a chais i drosglwyddo band cyfradd Nil neu Fand Cyfradd Nil Preswyl nas defnyddiwyd gan briod yr ymadawedig.

Bydd yr union gost yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys maint yr asedau sy’n eiddo i’r ymadawedig, nifer y buddiolwyr a hefyd a adawodd yr ymadawedig ewyllys dilys ai peidio. Mae’n debygol bydde’r costau at yr ochr is o’r amcangyfrif isod lle mae angen llai o waith nag a ragwelir i weinyddu’r ystâd.

Mae’r amcangyfrif yn tybio bod y canlynol yn berthnasol:

 • Mae ewyllys dilys,
 • Dim ond un eiddo sydd,
 • Nid oes unrhyw asedau tramor,
 • Nid oes mwy na 5 o fuddiolwyr,
 • Nid oes mwy na 5 buddsoddia,;
 • Mae’r ystâd yn ddiwrthwynebiad h.y. nid oes anghydfod,
 • Nid oes Gweithred o Amrywiad,
 • Nid yw’r ystâd nac unrhyw un o’r buddiolwyr yn fethdalwyr.

COSTAU CYFRADD YR AWR: Fel y dywedwyd uchod, mae ein costau’n amrywio yn dibynnu ar yr amser rydym yn ei dreulio ar y mater. Mae ein costau hefyd yn amrywio yn dibynnu ar y person sy’n gwneud gwaith ar y ffeil ac felly rydym wedi darparu ystod sy’n ymgorffori’r newidynnau posibl.

Byddem yn amcangyfrif y byddai cwblhau’r weinyddiaeth fel y manylir uchod yn cymryd rhwng 25 a 40 awr o waith ar gyfartaledd ar gyfradd fesul awr o rhwng £189 a £275 ynghyd â THAW (£226.80 – £330 gan gynnwys TAW).

Cyfanswm y costau a amcangyfrifir yn:

 • Rhwng £4,725 a THAW (£5,670 gan gynnwys TAW) a £4,950 ynghyd â THAW (£,5950 gan

gynnwys TAW) am 25 awr o waith yn dibynnu ar y person sy’n delio â’r mater,

 • Rhwng £7,560 a THAW (£9,072 gan gynnwys TAW) a £11,000 ynghyd â THAW (£13,200 gan

gynnwys TAW) am 40 awr o waith yn dibynnu ar y person sy’n delio â’r mater.

 • Yn ogystal, mae’n debygol y bydd costau’n cael eu talu fel a ganlyn:
 • Ffi ymgeisio am brofiant – £273.00 ar hyn o bryd ynghyd â £1.50 am bob copi o’r Profiant,
 • Chwiliad Methdaliad – £2 y buddiolwr,
 • Hysbyseb Cyhoeddus – tua £200 am gyhoeddi hysbysiad o’r farwolaeth yn The London Gazette a phapur newydd lleol i’r ymadawedig.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Ar gyfartaledd, cyflwynir cais am Grant Profiant/Llythyrau Gweinyddu i’r Gofrestrfa Profiant o fewn 4 i 6 mis i ddyddiad y cyfarwyddyd. Mae’r amserlen yn dibynnu ar nifer o ffactorau allanol gan gynnwys pa mor gyflym y mae trydydd parti, fel banciau, cymdeithasau adeiladau ac ysgutorion, yn delio â’n gohebiaeth.

Ffactorau a allai gynyddu costau:

 • Dim ewyllys dilys,
 • Nifer o eiddo,
 • Buddsoddiadau health,
 • Mwy na 5 o 5 buddiolwyr,
 • Atebolrwydd Treth Etifeddiant,
 • Polisïau bywyd,
 • Naill ai’r fodolaeth ar ddyddiad y farwolaeth neu’r greadigaeth mewn Ewyllys o

Ymddiriedolaethau, gan gynnwys Buddiannau Bywyd,

 • Rhoddion a wnaed gan yr ymadawedig yn y 7 mlynedd cyn ei farwolaeth,
 • Ymdrin â Threth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf gyda Chyfrifydd a/neu Gyllid y Wlad,
 • Yr angen i drosglwyddo eiddo i fuddiolwr.

Os oes angen rhagor o fanylion arnoch am ymgynghoriad cychwynnol rhad ac am ddim dros y ffôn, cysylltwch â’n tîm ar 01678 444 005 neu advisor@agriadvisor.co.uk.


  Close


  Llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a wnewn ni ymateb cyn gynted â phosib